Coop UQAM | Coopsco

Créer mon profil | Mot de passe oublié?

Magasiner par secteur

Matériel obligatoire et recommandé

Voir les groupes
Devenir membre

Nos partenaires

UQAM
ESG UQAM
Réseau ESG UQAM
Bureau des diplômés
Centre sportif
Citadins
Service de la formation universitaire en région
Université à distance
Regroupement des artistes en arts visuels  du Québec.
Société de développement des entreprises culturelles - SODEC
L'institut du tourisme et de l'hotellerie - ITHQ
Pour le rayonnement du livre canadien
Association des psychologues du Québec
L'École nationale d'administration publique - ENAP
Union des écrivaines et écrivains québécois - UNEQ
Union des artistes du Québec - UDA
Project Management Institute - PMI
Presses de l'Université du Québec
Auteurs UQAM : Campagne permanente de promotion des auteures et auteurs UQAM
Fondation de l'UQAM
Écoles d'été en langues de l'UQAM
Canal savoir
L'économie sociale, j'achète
Millénium MicroRecherche avancée...

Macierz wzrostu BCG: teorie i zastosowania


Éditeur : 50Minutes.com
ISBN numérique ePub: 9782808066525
Parution : 2023
Catégorisation : Livres numériques / Autre / Autre / Autre.

Formats disponibles

Format Qté. disp. Prix* Commander
Numérique ePub
Protection filigrane***
Illimité Prix : 9,99 $
x

*Les prix sont en dollars canadien. Taxes et frais de livraison en sus.
***Ce produit est protégé en vertu des droits d'auteurs.
Description

Dzi?ki tej praktycznej i zwi?z?ej ksi??ce zrozumiesz podstawy macierzy BCG growth-share (znanej równie? jako macierz portfela produktów, diagram portfela i analiza Boston Consulting Group) w zaledwie 50 minut. Macierz udzia?u we wzro?cie BCG jest pot??nym narz?dziem strategicznym, które pozwala mened?erom zidentyfikowa? gwiazdy, krowy mleczne, znaki zapytania i psy w ich dziedzinie dzia?alno?ci, umo?liwiaj?c im w ten sposób podejmowanie m?drzejszych decyzji inwestycyjnych i rozs?dne przydzielanie zasobów. Ta ksi??ka zapewni ci por?czne wprowadzenie do zastosowa? macierzy BCG growth-share w analizie portfela, procesach decyzyjnych i alokacji zasobów. Znajdziesz w niej równie? analiz? praktycznego studium przypadku, omówienie wad narz?dzia, w tym jego rzekomej niedok?adno?ci i nadmiernego uproszczenia, a tak?e wprowadzenie do pokrewnych modeli, takich jak macierz GE McKinsey'a i macierz portfela Ashridge'a. 

O matrycy BCG wzrostu-dzia?u : Macierz BCG growth-share zosta?a opracowana przez Boston Consulting Group w latach sze??dziesi?tych w celu okre?lenia wzgl?dnego udzia?u w rynku danej dzia?alno?ci i oceny zwi?zanego z ni? wzrostu rynku. Pozwala to mened?erom na identyfikacj? dzia?alno?ci generuj?cych zyski lub o wysokim potencjale, jak równie? dzia?alno?ci podupadaj?cych i dzia?alno?ci, które prawdopodobnie upadn?. Ma to istotne konsekwencje przy podejmowaniu decyzji, na których sektorach nale?y si? skupi? i gdzie alokowa? ograniczone zasoby. W tej ksi??ce odkryjesz, w jaki sposób matryca BCG growth-share mo?e Ci pomóc, nauczysz si? klasyfikowa? swoje strategiczne jednostki biznesowe do czterech kategorii i wykorzystasz wyniki bada? do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Jasne wyja?nienie korzy?ci i potencjalnych wad metody, omówienie praktycznego studium przypadku oraz wprowadzenie do pokrewnych modeli da Ci narz?dzia potrzebne do dostosowania podej?cia do Twojej sytuacji.

Du même auteur...

Livre papier 1 Prix : 9,99 $
x

Analiza PESTLE

Éditeur : 50Minutes.com
ISBN : 9782808066440
Parution : 2023